Nabídka technického poradenství v oboru povrchových úprav a koroze a protikorozní ochrany pro kvalifikační stupeň 3 - KOROZNÍ INŽENÝR

 

A. Koroze a protikorozní ochrana /KPO/ a Certifikační sdružení pro personál /APC/

Certifikační sdružení pro personál - Association for Personnel Certification (APC) pokrývá celou oblast certifikace technického personálu. Tento certifikační systém dává záruky odborné úrovně pracovníků v oboru koroze a protikorozní ochrany (KPO). Garantem zavedení a aplikace systému je odborný řídící výbor APC pro obor koroze a protikorozní ochrany, který je zároveň nositelem a provozovatelem systému APC. Osoba certifikovaná podle tohoto standardu je klasifikována v jednom ze tří stupňů podle své dosažené kvalifikace.

 

B. Kvalifikační stupně


Stupeň 1
  - korozní technik
Stupeň 2  - Korozní technolog pro specifické zaměření na

                -  Ochranné povlaky

                -  Volba materiálů a konstrukcí

Stupeň 3  - Korozní inženýr

 

C. Náplň činnosti a kvalifikační požadavky pro jednotlivé kvalifikační stupně

Stupeň 1  - Korozní technik /KTK/
Korozní technik je pracovník v oblasti korozního dozoru se zkušeností a praktickými znalostmi v určité oblasti koroze a její kontroly. Je schopen provádět práce buď podle stanovených nebo uznávaných postupů a nebo pod dozorem korozního technologa nebo korozního inženýra. Musí být schopen: 


     -  zvolit metodu korozního dozoru podle daných postupů
     -  stanovit meze použitelnosti postupu/metody
     -  rozumět normám a specifikacím pro korozní dozor a převést je do praktických dozorových instrukcí přizpůsobených skutečným pracovním podmínkám
     -  nastavit a kalibrovat zařízení pro dozor a inspekci
     -  provádět dozorová měření anebo dozírat na ně
     -  vyhodnocovat a interpretovat výsledky měření


Stupeň 2 - Korozní technolog pro specifické zaměření
1. ochranné povlaky /KTG-C/
2. volba materiálu a konstrukce / KTG-M /
Korozní technolog je erudovaný pracovník s odbornými znalostmi jak teorie, tak praxe ve specifických oblastech koroze a protikorozní ochrany. Je schopen ve specifické oblasti provádět na vysoké úrovni jak dozorovou, tak návrhovou (inženýrskou) činnost. Musí být schopen: 


     -  převzít plnou zodpovědnost za dozor, zkušební zařízení i za pracovníky dozoru ve specifických oblastech koroze
     -  navrhnout, stanovit a schválit techniky a postupy dozoru
     -  navrhnout řešení korozního problému ve specifických oblastech
     -  interpretovat normy, předpisy, specifikace a postupy
     -  navrhnout a stanovit speciálně použitelné metody, techniky a postupy dozoru
     -  navrhnout plány inspekcí ve specifických oblastech
     -  vyhodnotit a interpretovat výsledky měření a vizuální kontroly podle platných norem, předpisů a specifikací
     -  vést pracovníky s nižší kvalifikací


Dále musí: 


     -  mít dostatečné praktické zkušenosti s používanými materiály rovněž s výrobou a technologií, aby mohl vybrat metody a stanovit techniky dozoru a zkoušení a mohl být nápomocný při stanovení kritérií přípustnosti, pokud tato nejsou k dispozici.
     -  být všeobecně obeznámen s dozorovými a inspekčními metodami

 

Stupeň 3 - Korozní inženýr / KI /
Korozní inženýr je velmi zkušený pracovník v oboru koroze a protikorozní ochrany s širokými a hlubokými teoretickými i praktickými znalostmi ve všech specifických zaměřeních koroze, schopný vykonávat práce na nejvyšší úrovni. Musí být všeobecně obeznámen s dozorovými a inspekčními metodami. Může být jmenován zkušebním komisařem.